Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

แพทย์หญิงกรองอร ภิญโญลักษณา

อายุแพทย์โรคหัวใจ
เลขที่ ว. 28828
คุณวุฒิการศึกษา
  •  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  อนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

  • ให้คำปรึกษา และตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  • ตรวจคัดกรอง หาภาวะหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต โรคลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือด  หัวใจตีบตัน
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะ ออกกำลังกาย
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
09:00 - 17:00
อังคาร
09:00 - 17:00
พุธ
09:00 - 17:00
พฤหัสบดี
09:00 - 17:00
ศุกร์
หยุด
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment