Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

About us

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งอยู่บนถนนตัดใหม่ ทางไปสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในปัจจุบันมีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง, ศัลยกรรมทั่วไป, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, อายุรกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาทและสมอง, โรคผิวหนัง, กุมารเวช, สูติ-นารีเวช, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งหมด 31 เตียง และจะขยายเพิ่มเติมเป็น 150 เตียงในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมการให้บริการสุขภาพอย่างครอบคลุม รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในภาคใต้ ตอนบน ที่ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและผูกพัน
พันธกิจ (Mission)
ผู้รับบริการ
ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานครอบคลุมสาขาหลัก (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรมและกุมารเวชกรรม) ทั้งส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะบางสาขา ได้แก่ ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมประสาท หูคอจมูก และผิวหนัง
ผู้ให้บริการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ สร้างบรรยากาศการทำงาน ที่เกื้อหนุน อบอุ่นเหมือนครอบครัว
องค์กรและชุมชน
มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริม พัฒนา เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อ เนื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เชิญสัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยของ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ได้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในภาคใต้ตอนบน ที่ประชาชนเชื่อถือ ไว้ใจและผูกพัน และเป็นเครื่องการันตีสำหรับ ลูกค้าของโรงพยาบาลได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก

เครื่อง CT – Scan 160 Slide เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ เช่นสามารถตรวจดูการสะสมของหินปูนผนัง หลอดเลือด (Calcium scoring),ตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้นของลำไส้ใหญ่, ตรวจหาเนื้องอกในเยื่อหุ้มปอด ,ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อหุ้มสมอง และตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง

Loading…