Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

คลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับตั้งเป็นจุดบริการคลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ (อาการโรคทางระบบทางเดินหายใจ) แยกออกมาจากภายในตัวอาคารของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักโดยจะเป็น One Stop Service ในการให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจซักประวัติ และให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมจุดชำระเงิน และรับยา ภายในคลินิก

 

Loading…