Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป โดยอายุรแพทย์ จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคปอด ฯลฯ ซึ่งอายุรแพทย์จะเป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกันหรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤต หรือมีความเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลมีบริการหอผู้ป่วยวิกฤตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยครบครัน

บริการต่างๆ
บริการด้านอายุรกรรม
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • อ่อนเพลีย
 • โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน, ธัยรอยด์
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
 • เครียด นอนไม่หลับ
 • มือเท้าบวม
 • ไขข้อ และเนื้อเยื่อเอ็น รูมาตอยด์, เอส แอล อี
 • อาการผิดปกติที่ต้องได้รับการสืบค้น เช่น การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, การรับรู้สติ
 • โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, ทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินอาหาร, โรคไข้เลือดออก, วัณโรค เป็นต้น
 • โรคมะเร็ง
 • ฉีดวัคซีน ฉีดยา
 • ให้คำปรึกษาและพฤติกรรมบำบัดในการเลิกบุหรี่
Loading…