Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

คลินิกเด็ก

คลินิกเด็ก ให้การดูแล แนะนำ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์สาขาระบบประสาทและสมอง สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันให้การดูแลรักษาทั้งในกลุ่มผู้รับบริการเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้รับบริการในกลุ่มอื่นที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจ และสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม และทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ

บริการต่างๆ
การตรวจสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน
  • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันเด็ก
การบริการฉีดวัคซีน
  • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
พัฒนาการเด็กและครอบครัว
  • โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน
  • ประเมินด้านพัฒนาการ สมาธิ อารมณ์ พฤติกรรมต่างๆ และให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม
Loading…