Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีโปรแกรมที่เหมาะสมกับบุคคล ให้เลือก หรือให้คำแนะนำในเรื่องของโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม โดยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณเองหรือ สุขภาพของคนที่คุณรัก เราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต

เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพ

 • เราใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเฉพาะทางกับการตรวจในแต่ละประเภท
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (160-Slices CT. Scan) – เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่สามารถสร้างภาพได้ถึง160 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา) โดยใช้เวลาไม่ถึง 0.35 วินาที สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยต่อโรคแทรกซ้อน และไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดแดง (ABI) - เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและการแข็งตัว ของหลอดเลือดแดง
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ – เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติการเต้นของหัวใจและการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ – เพื่อทดสอบความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
 • เครื่องตรวจความดันลูกตาอัตโนมัติ – เพื่อคัดกรองโรคต้อหิน ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด – เพื่อคัดกรองประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
 • เครื่องตรวจการได้ยิน – เพื่อคัดกรองประสิทธิภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
บริการต่างๆ
บริการตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา ทั้งตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพโดยแพทย์แต่งตั้ง
 • ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ และตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพสมาชิกบัตรชีววัฒนะ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ 5 โรค
 • วัคซีนผู้ใหญ่และผู้เดินทางต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • บริการด้านงานอาชีวอนามัย โรคจากการทำงาน สมุดปัจจัยเสี่ยง และการเดินสำรวจโรงงาน
CLINIC DOCTOR
Loading…