Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แพทย์หญิงสาวิณี ตั้งทรงสวัสดิ์

แพทย์วิสัญญีวิทยา
ว.39576
คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา 

  • แพทยศาสตร์บัญฑิต ปี 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1
  • วิสัญญีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประวัติการฝึกอบรม

  • ACLS เมื่อปี 2560
  • Music Therapy เมื่อปี 2561
  • ฝังเข็มแพทย์แผนจีน เมื่อปี 2560
ตารางตรวจ
วัน
เวลา*
จันทร์
08:00 - 17:00
อังคาร
08:00 - 17:00
พุธ
08:00 - 17:00
พฤหัสบดี
08:00 - 17:00
ศุกร์
08:00 - 17:00
เสาร์
หยุด
อาทิตย์
หยุด
* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร. 1719
Request appointment
Loading…