Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

About us

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตั้งอยู่บนถนนตัดใหม่ ทางไปสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในปัจจุบันมีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง, ศัลยกรรมทั่วไป, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, อายุรกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาทและสมอง,  กุมารเวช, สูติ-นารีเวช, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งหมด 59 เตียง และจะขยายเพิ่มเติมเป็น 150 เตียงในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมการให้บริการสุขภาพอย่างครอบคลุม รวดเร็ว ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในภาคใต้ ตอนบน ที่ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและผูกพัน
พันธกิจ (Mission)

ผู้รับบริการ

ให้บริการ รักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ระดับตติยภูมิขั้นสูง ได้แก่ Heart/Nephro/Endocrine/Ortho/Rehab/Trauma/NCD/wellness/PED/Surgery โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ให้บริการ

บริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้บริการและอำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ 
- ยกระดับระบบคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการเรียนรู้ 

- สร้างบุคลากรให้มัทัศนคติเชิงบวก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัว รวมทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานที่เกื้อหนุน อบอุ่นและทำงานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพ 

องค์กรและชุมชน

สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพทุกช่วงชีวิตของผู้รับบริการ เพื่อเป็น Healthcare Partnership รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เชิญสัมผัสและเรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยของ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ได้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในภาคใต้ตอนบน ที่ประชาชนเชื่อถือ ไว้ใจและผูกพัน และเป็นเครื่องการันตีสำหรับ ลูกค้าของโรงพยาบาลได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก

เครื่อง CT – Scan 160 Slide เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำ เช่นสามารถตรวจดูการสะสมของหินปูนผนัง หลอดเลือด (Calcium scoring),ตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้นของลำไส้ใหญ่, ตรวจหาเนื้องอกในเยื่อหุ้มปอด ,ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อหุ้มสมอง และตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง

Loading…