Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

กองทุนเงินทดแทน

22 APR
2021

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

ลูกจ้างหรือผู้ประกันตน ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ( ในวงเงิน 50,000 บาท ต่อครั้ง สูงสุด 1,000,000 บาท )

ทั้งนี้ วงเงินการรักษาและการได้รับสิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ หรือ โทร 077 956 789

Loading…