Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA 

22 APR
2021

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA 
และผ่านการรับรองขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นประกาศที่แสดงให้ทราบว่าโรงพยาบาลได้มีพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) ประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
และทีมงานที่ได้ให้โอกาสและเล็งเห็นถึงความทุ่มเทพยายามในการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ อันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการคนสุราษฎร์ธานีและจังหวัดรอบข้าง 
ของโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ต่อไป

#BangkokHospitalSurat #โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ #ดูแลคุณด้วยคุณภาพ 
#HealthcareAccreditation #HA #BDMS #เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ#สุราษฎร์ธานี

Loading…