Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

เจ็บป่วยฉุกเฉิน กด 1719

13 NOV
2017

เพราะชีวิต คือ ความไม่แน่นอน การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่สามารถ…ป้องกัน และ ลดความสูญเสียได้ ด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่อรองรับนาทีวิกฤตของชีวิตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

Loading…