Call
(+66)77 956 789
HotLine 1719

โครงการ “Basic Life Saving Training”หรือ โครงการ 3 ก.

19 SEP
2017

การจัดโครงการ “Basic Life Saving Training”หรือ โครงการ 3 ก.

โครงการ “Basic Life Saving Training”หรือ โครงการ 3 ก. โดยความร่วมมือของ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฏร์ธานีโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โดยมี ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต และ คุณวไลพร ขุนทองจันทร์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉินและทีมให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 46 ท่าน โดยนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์


Gallery
Loading…