Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

ตรวจสุขภาพตับด้วยเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ FibroScan


โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ตรวจสุขภาพตับด้วยเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ FibroScan สำหรับผู้ป่วยนอก ราคา 2,200 บาท (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

ไม่ต้องเจาะตับ ไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว 

 

บริการตรวจสุขภาพตับ FibroScan
จาก โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำนัดเข้าใช้บริการได้ที่ 077 956789 หรือสายด่วน 1719

Loading…