Call
(+66)77 956 789
สายด่วนสุขภาพ 1719

แผนกบริการประสานงานประกัน

งานรับผู้ป่วยใน (Admission)

 • ประสานงานการติดต่อห้องพัก
 • การตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นผู้ป่วยใน
 • การประเมินวงเงินความคุ้มครองค่ารักษา ของกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่น
 • ตรวจสอบประวัติการเคลมต่อเนื่องกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเดิม

งานประเมินค่าใช้จ่าย(Cost estimate)

 • ประเมินวงเงินการผ่าตัด /หัตถการ
 • ประเมินวงเงินการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น CT Scan,MRI
 • การขอตรวจสอบความคุ้มครองและวงเงินการรักษาล่วงหน้ากรณี Day case

งานประกันและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (Insurance &UM nurse)

 • ประเมินความเหมาะสมจำเป็น คุ้มค่า การนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน
 • ประสานงานกับฝ่ายสินไหมของบริษัทประกัน เพื่อขออนุมัติการรับรองค่ารักษาพยาบาล
 • ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Fax claim service
 • ประเมินความคุ้มครอง/สอดคล้องของโรค กับกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่นใช้บริการ
บริการต่างๆ
งานรับผู้ป่วยใน (Admission)
 • ประสานงานการติดต่อห้องพัก
 • การตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นผู้ป่วยใน
 • การประเมินวงเงินความคุ้มครองค่ารักษา ของกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่น
 • ตรวจสอบประวัติการเคลมต่อเนื่องกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเดิม
งานประเมินค่าใช้จ่าย(Cost estimate)
 • ประเมินวงเงินการผ่าตัด /หัตถการ
 • ประเมินวงเงินการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือ พิเศษ เช่น CT Scan,MRI
 • การขอตรวจสอบความคุ้มครองและวงเงินการ
 • รักษาล่วงหน้ากรณี Day case
งานประกันและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (Insurance & UM nurse)
 • ประเมินความเหมาะสมจำเป็น คุ้มค่า การนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน 
 • ประสานงานกับฝ่ายสินไหมของบริษัทประกัน เพื่อขออนุมัติการรับรองค่ารักษาพยาบาล
 • ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ บริการ Fax claim service
 • ประเมินความคุ้มครอง/สอดคล้องของโรค กับกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่นใช้บริการ
บริษัทประกันที่ทำสัญญาประกัน FCS

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ / ตรวจก่อนทำประกัน

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ / ตรวจก่อนทำประกัน

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ตรวจก่อนทำประกัน<

ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ / พ.ร.บ.

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ / พ.ร.บ.

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ / ตรวจก่อนทำประกัน

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ

ประกันรายเดี่ยว / ประกันรายกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ / พ.ร.บ.

Loading…