คลินิกเด็ก ให้การดูแล แนะนำ ฉีดวัคซีน ตรวจวินิจฉัย รักษา เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกันให้การดูแลรักษาทั้งในกลุ่มผู้รับบริการเด็กและครอบครัวเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรู้ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งเด็กและครอบครัว รวมถึงผู้รับบริการในกลุ่มอื่นที่ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจ และสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านสุขภาพทางกาย เพื่อเป็นการดูแลที่เป็นองค์รวม และทำให้ผู้รับบริการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ

บริการด้านคลินิกเด็ก

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันเด็ก
 • การตรวจรักษาเด็กป่วย
 • การตรวจประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ
 • การให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลเด็ก
 • การให้วัคซีนเด็กตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมต่างๆ หรือมีโรคระบาดต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ

คลินิกเฉพาะทาง

 • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • โรคไต
 • ประสาทวิทยา
 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด